BG EN

        Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology
               Volume 23, Number 1

                      CONTENTS

Редакторски бележки
Татяна Спасова

Средиземноморските циклони и фьоновите синоптични обстановки
в София 1975 -2001 г.

Красимир Стоев, Гергана Герова, Илиан Господинов

Изследване на две синоптични обстановки през януари и юли 2016 г. и
връзката им с разпределението на облачни кондезационни ядра по размери

Виктория Клещанова, Анастасия Стойчева

Сравнителен анализ на конвективни процеси и свързаните с тях интензивни
валежи чрез числен модел за прогноза на времето и метода ГНСС метеорология

Мартин Славчев, Анастасия Стойчева, Гергана Герова

Пространствено-времеви стохастичен модел за поява на валеж в България
Надя Нейкова, Пламен Нейчев

Анализ на моделираното разпределение на замърсители около сгради при
различни метеорологични условия

Антон Петров

Кратък обзор на някои метеорологични работни среди в Европа и
използването им в оперативната практика

Евгения Егова, Анастасия Стойчева

Прогнозиране на речния отток с използване на разпределен хидроложки
модел (TOPKAPI)

Валерия Йорданова, Снежанка Балабанова

Detailed topographic data for hydraulic modeling of floodplain in
urbanized areas

Vesela Stoyanova

Експерименти с оптично определяне на повърхностната скорост на потока
в река по метода LSPIV

Андрей Налджиян, Петко Царев, Ерам Артинян