BG EN

        Българско Списание за Метеорология и Хидрология
               Том 24, №1

                      СЪДЪРЖАНИЕ

Използване на прогностичен индекс на устойчивост при обстановки
с фьон в София

Красимир Стоев, Анастасия Стойчева, Христо Христов, Гергана Герова

Възстановяване на липсващи часови данни за ФПЧ10 за станции в София
Надя Нейкова и Пламен Нейчев

Верификация на хидроложките прогнози
Георги Кошинчанов, Снежана Балабанова

Алтернативни дигитални карти на параметри на почвата и растителната
покривка за хидрологично моделиране на р.Вит и р.Осъм

Николай Недков, Петко Царев, Ерам Артинян

Оценка на екстремния приток към язовирите за целите на тяхното управление
Красимира Начева, Анна Йорданова, Ирена Илчева