BG EN

        Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology
               Volume 24, Number 1

                      CONTENTS

Използване на прогностичен индекс на устойчивост при обстановки
с фьон в София

Красимир Стоев, Анастасия Стойчева, Христо Христов и Гергана Герова

Очаквано изменение на температурата на въздуха в град София през
ХХI век за два тридесетгодишни периода 2021-2050 г. и 2051 – 2080 г.

Радослав Евгениев

Възстановяване на липсващи часови данни за ФПЧ10 за станции в София
Надя Нейкова и Пламен Нейчев