BG EN

        Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology
               Volume 24, Number 1

                      CONTENTS

Използване на прогностичен индекс на устойчивост при обстановки
с фьон в София

Красимир Стоев, Анастасия Стойчева, Христо Христов и Гергана Герова

Възстановяване на липсващи часови данни за ФПЧ10 за станции в София
Надя Нейкова и Пламен Нейчев

Верификация на хидроложките прогнози
Георги Кошинчанов, Снежанка Балабанова

Алтернативни дигитални карти на параметри на почвата и растителната
покривка за хидрологично моделиране на р.Вит и р.Осъм

Николай Недков, Петко Царев, Ерам Артинян

Оценка на екстремния приток към язовирите за целите на
тяхното управление

Красимира Начева, Анна Йорданова, Ирена Илчева

50 години сектор „Прогнози“ към НИМХ – филиал Варна
Венета Иванова